Impagats: computeu la despesa i controleu la deducció fiscal

Perquè la despesa per impagats sigui fiscalment deduïble s’han de complir certs requisits fixats per la llei.

Impagats: computeu la despesa i controleu la deducció fiscal

Si un client no paga el deute en el termini pactat, l’empresa creditora pot comptabilitzar una «despesa per deteriorament» amb la finalitat de compensar l’ingrés computat en el moment de l’operació.

No obstant això, aquest pagament només serà fiscalment deduïble si en la data de tancament de l’exercici —normalment el 31 de desembre— es compleix algun dels requisits següents:

  • Que el deutor hagi estat declarat en concurs o hagi estat processat per un delicte d’aixecament de béns.
  • Que hagi iniciat una reclamació judicial o arbitral contra el deutor.
  • O bé que hagin transcorregut almenys sis mesos des del venciment de l’operació.

Si en tancar l’exercici no es compleixen aquests requisits, segurament es compliran quan es tanqui l’exercici següent —tot i que llavors també pot ser que ja s’hagi recuperat la suma impagada. Davant de totes aquestes vicissituds —termini transcorregut, quantitats deduïdes i no deduïdes, recobraments totals o parcials, etc.— es fa necessari que les empreses portin un control exacte de les diferències entre les sumes comptabilitzades com a despesa per deteriorament i les que s’han deduït fiscalment, amb la finalitat d’evitar errors.

 

Els nostres professionals verificaran si la vostra empresa dedueix correctament els impagats i revisaran els ajustos que s’han d’efectuar en l’impost sobre societats per a complir la normativa.

 

 

 

SUBSCRIGUI'S A LA NOSTRA NEWSLETTER

 
SUBSCRIURE'S